Portretowe inspiracje Wystawa czasowa.

Portretowe inspiracje
Wystawa czasowa.
Najnowsza wystawa w Muzeum Warmii i Mazur „Portretowe inspiracje” została otwarta w skrzydle barokowym olsztyńskiego zamku. Wystawa ma na celu przybliżenie widzom zagadnienia pierwowzoru malarskiego oraz znaczenia grafiki w służbie królewskiej dyplomacji i jej roli w upowszechnianiu wizerunków. Zwiedzając dawne rezydencje często mamy możliwość oglądania portretów ich byłych właścicieli – całopostaciowe, w popiersiu, en face, w ujęciu trzy czwarte lub z profilu. W pierwszej sali będzie można zobaczyć najstarsze obrazy namalowane w XVII wieku przez artystów działających w Holandii, Prusach i Rzeczypospolitej. Wśród nich ważne miejsce zajmują podobizny elektorów brandenburskich Fryderyka Wilhelma i Fryderyka III – od 1701 r. króla Prus Fryderyka I oraz wizerunek członka rodziny namiestników Zjednoczonych Niderlandów Jana Maurycego van Nassau z linii Siegen, gubernatora Brazylii, sportretowanego jako kawalera zakonu joannitów. Portrety królewskie stanowiły często wzór i inspirację dla zamawiających własne podobizny i artystów. Stąd obok wymienionych pokażemy portrety szlachty – Radziwiłłów, Dohnów, Doenhoffów. Do rarytasów wystawienniczych z pewnością należą rzadko pokazywane publiczności stare druki, dekoracyjne blachy i figury odlane w brązie. W drugiej sali zostały wyeksponowane głównie obrazy XVIII. zestawione z wizerunkami późniejszymi, powstałymi w XIX i XX stuleciu. W tej sali pokazujemy różne portrety Fryderyka Augusta II z dynastii Wettynów jako elektora saskiego oraz jako króla polskiego Augusta III wraz z małżonką Marią Józefą Habsburżanką. Obok wizerunków malarskich wymienionej pary Muzeum zaprezentuje porcelanową figurę Augusta III w stroju polskim wykonaną w Miśni według pierwowzoru autorstwa Johanna Joachima Kändlera (1741). W kolejnej sali zostały zaprezentowane portrety cesarzy Józefa I i Wilhelma I, króla Anglii i namiestnika Zjednoczonych Niderlandów Willema III, królów Prus – Fryderyka II i kolejno Fryderyka Wilhelma I, Fryderyka Wilhelma II, Fryderyka Wilhelma III i Fryderyka Wilhelma IV razem z ich małżonkami oraz portrety królów Polski Jana III Sobieskiego i Augusta III. Obok wizerunków wymienionych władców zostaną zawieszone podobizny ich poddanych z rodów Tettau, Kanitz, Lehndorff, Berg. W tej części wystawy na szczególną uwagę zasługują figury. Pierwsza z nich powstała w Kadyńskiej Wytwórni Majoliki w 1914 r. Dwie pozostałe to dzieła znakomitych rzeźbiarzy: Ulricha von Salpiusa (1857), nosząca ślady jej niezwykle burzliwej historii, i Adolfa Wildta. Ostatnia sala to atelier artysty – malarza, grafika, fotografa. Pokażemy tu prace XX. artystów zestawione z obrazami namalowanymi w XVIII i XIX stuleciu oraz XVIII. rycinami. W odróżnieniu od wcześniejszych dzieł często zawierają ukryte podteksty dające pole dla interpretacji.
Gros prezentowanych na wystawie dzieł pochodzi ze zbiorów własnych Muzeum Warmii i Mazur. Zaledwie kilka obrazów zostało wypożyczonych z Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie, Muzeum w Ostródzie i Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Olsztynie.