Historia Szczytna i okolic. Od pradziejów do współczesności

Muzeum Mazurskie w Szczytnie, wystawa stała, od 5 lipca 2019

Historia Szczytna i okolic. Od pradziejów do współczesności
Od pradziejów do współczesności.

Wystawa prezentowana jest w formie stałej ekspozycji, jako uatrakcyjnienie oferty merytorycznej i edukacyjnej szczycieńskiego muzeum. Przybliża historię miasta Szczytna i ziemi szczycieńskiej od czasów prehistorycznych do współczesności.

Na wystawę składają się trzy ekspozycje:
Ekspozycja pierwsza przedstawia pradzieje Ziemi Szczycieńskiej. Prezentowane na niej obiekty pochodzą przede wszystkim ze zbiorów dawnego Heimatmuseum Kreis Ortelsburg. Są to muzealia z epok: neolitu, brązu, żelaza, okresu wpływów rzymskich oraz wczesnego średniowiecza. Ekspozycję dopełniają postery oraz plansze edukacyjne.

Ekspozycja druga to obiekty przedstawiające okres późnego średniowiecza ze zbiorów Muzeum Mazurskiego a także specjalnie wykonane repliki uzbrojenia, strojów z epoki oraz kopie rycin i dokumenty. Na wystawie znajdują się m.in. plansze edukacyjne, mapa Komturii Krzyżackich, oryginalne wydanie Historii Ziemi Pruskiej Caspra Schütza z 1592 r. oraz makieta zamku wykonana w 1931 r. przez Wolfganga Kuschela. Anturaż ekspozycji stanowi imitacja wnętrz gotyckiego zamku. Tę część wystawy wzbogacają ryciny z oryginalnego wydania słynnej powieści „Krzyżacy” Henryka Sienkiewicza z 1900 roku.

Ekspozycja trzecia prezentuje okres nowożytny od Prus Książęcych do zakończenia II wojny światowej. Otwiera ją kopia Traktatu Krakowskiego z 1525 r. W tej części widoczne są portrety ówczesnych władców: Zygmunta Starego i Albrechta Hohenzolerna. Dalej - znajdują się informacje związane z uzyskaniem przez miasto przywileju fundacyjnego z 23 marca 1616 r., a następnie potwierdzeniem pełnych praw miejskich na mocy wydanego przez króla pruskiego Fryderyka Wilhelma I edyktu z 12 czerwca 1723 r.

Kolejne eksponaty podkreślają rozwój gospodarczy miasta. Są to dokumenty świadczące o rozwoju rzemiosła jak również wyroby rzemieślnicze. Następnie wystawę wypełniają wydane w języku polskim kancjonały z XVIII / XIX wieku. W związku z nasileniem procesów germanizacyjnych w XIX wieku pokazana jest również działalność Mazurskiego Ruchu Ludowego a w szczególności Mazurskiej Partii Ludowej. Ten zakres wystawy wypełniają zdjęcia i krótkie życiorysy działaczy mazurskich, dokumenty, prasa mazurska zwłaszcza związana ze Szczytnem. Kolejne materiały to zdjęcia ukazujące m.in. wielkie zniszczenia miasta w czasie I wojny światowej, jego odbudowę oraz dokumenty z przeprowadzonego na Warmii i Mazurach plebiscytu. Następne fotografie pokazują zniszczenie miasta oraz jego odbudowę po II wojnie światowej.

W ostatniej części wystawy znajdują się informacje o powojennej historii Szczytna.

Wystawa prezentuje zbiory muzeum szczycieńskiego. Poprzez atrakcyjne przedstawienie cennych eksponatów dostarcza odwiedzającym szeroką wiedzę historyczną o Szczytnie i jego okolicach.